Problemes d’erosió i manteniment dels paviments de terra.

Els paviment de terra, sauló, subbase o tot-ú són els habituals en zones que no es vol:

  • Sensació d’urbanitzat.

  • Paviment dur.

Aquests paviments, als quals anomenem “tous”, es troben sempre en condicions pitjors a les desitjades, degut a la facilitat en que s’erosionen i al constant manteniment que requereixen.

______________________________________________________________________________________________

1. Els problemes de l’erosió en els paviments “tous”:

a) Pluges, especialment episodis curs i intensos.

Per exemple, una pluja superior als 0.9 litres/min per un espai de temps de 5min., en una superficie de 40 ml. de llargada i 3 ml. d’amplada, acumula 540 litres d’aigua. Com la capacitat de filtració d’aquests paviments tous no és superior a 1 litre/hora, dels 540 litres ploguts en 5min., només tindria temps de filtrar, 2 litres.

Els 438 litres restants es desplaçaran en superfície amb força suficient per arrosegar partícules de la superfície del paviment. Aquest desplaçament de particules, és l’erosió, i provoca regueres al paviment que, a cada episodi de pluges, s’incrementa exponencialment un cop iniciades.

 

 

b) Pel seu ús durant la pluja o mentre està mullat.

Si durant la pluja es transita, sigui a peu o amb vehicle, provoca i augmenta la formació de fang. Aquest fang es transporta/desplaça amb el trànsit del camí i això provoca irregularitats al ferm, formació de basses i regueres.

c) Erosió en sec pel trànsit rodat.

Les rodes de vehicles a motor provoquen erosió en els paviments tous degut als esforços mecànics de l’acceleració, el gir en moviment i les maniobres d’aparcament. Aquestes actuacions van provocant una degradació del sòl (trituració que produeix fangs i pols) i el desplaçament dels àrids, tot deformant la planimetria del camí, fent que el ferm quedi irregular.

Si aquest trànsit rodat es produeix a velocitats superiors als +-40km/h es produiex l’efecte “arrisament” degut a l’efecte de martell que es fa entre l’aire del pneumàtic i la suspensió del vehicle, fent que l’amortiguació provoqui aquest tipus de deformació superficial.

d) Erosió provocada pel vent/aire.

El vent és un factor més d’erosió d’aquests paviments de terra. En camins on la superfície resta poc compactada, el vent pot erosionar directament a la superfice del paviment, produint un efecte escombra i desplaçant els àrids en superfice; o indirectament, ja que a l’estar poc compactat, el trànsit pel camí produeix pols que se l’emporta el vent.

El mateix trànsit rodat és el que provoca la descompactació superficial amb el lliscament dels pneumàtics.

 

e) Creixement de vegetació i contaminació del camí.

2. El manteniment dels paviments “tous” de terra, sauló, subbase o tot-ú:

A la majoria de paviments de terra, sauló, subbase o tot-ú no se’ls fa cap manteniment des de l’estesa i compactació inicial de l’àrid, i com que aquests materials “tous” s’erosionen amb molta facilitat, aquests paviments resten amb un aspecte degradat.

Són una minoria els camins que fan goig del bon manteniment que s’hi fa; principalment solen ser camins a restaurants d’alt preu, finques de representació o esdeveniments, algun càmping, alguns jardins botànics i alguns camps de golf…

Aquests pocs llocs que sí gaudeixen de bones condicions, solen tenir un equip humà i mecànic amb dedicació i prioritat pel correcte manteniment d’aquests paviments, realitzant actuacions periòdiques amb un pla setmanal de manteniment específic. Tot i tenir un pla de manteniment, la pluja pot malmetre aquests treballs i s’ha de repetir de nou el manteniment per deixar-ho bonic i evitar que apareguin regueres i xaragalls, o es produeixi un excés de fins o fangueig.

Ens els casos en que l’ús del paviment és de baixa intesitat, peatonal o ciclable, es pot optar per aquest tipus de manteniment, mitjançant un equip humà que es dediqui especificament, que permet gaudir d’un paviment de terra en perfectes condicions, tot i el seu alt cost.

En els casos en que l’ús del paviment és d’una intensitat més elevada o permet el trànsit de vehicles, l’erosió és molt més accelerada, el seu manteniment requereix d’equips mecànics com anivelladores i/o retroexcavadores, sent més costós i amb la problemàtica que, després de deixar-ho en perfecte estat, en poques hores l’efecte del trànsit a una velocitat elevada pot provocar l’arrisament de la superfície recent reparada.

En definitiva: per gaudir d’un paviment natural de terra, sauló, subbase o tot-ú, simplement estès i compactat, es requereix d’un pla de manteniment setmanal específic pel paviment i preveure la partida anual pels costos d’aquest manteniment.

 

 

3. Terra d’alta estabilització SAULÓ SÒLID o paviment de terra estesa i compactada amb manteniment?

El concepte inicial és el mateix. Gaudir d’un paviment de terra en perfectes condicions, que embelleixi la resta de jardí, mobiliari o construccions, entorn o paisatge.

Però la realitat ens confirma que, en la majoria de llocs, no es fa cap manteniment fins que està molt erosionat, donant una imatge de degradació, de brut o deixat durant tot l’any, sent un inconvenient pels usuraris que en fan ús i causant una degradació de la imatge del paisatge, de l’espai o de la finca.

En altres casos, sí es fa manteniment, però sense un pla específic, fet que comporta un malestar tot i destinar-hi uns recursos.

SAULO SOLID garanteix paviment de terra, en perfectíssimes condicions per molts anys, sense manteniment. Tenim paviments amb més de 7 anys que el convidem a visitar per comprovar aquesta afirmació.

 

Alguns clients que han realitzat un paviment SAULO SOLID, han fet un comparatiu del que els costava el manteniment del paviment de terra en un estat acceptable durant un any i el cost de fer un paviment de terra estabilitzada SAULO SOLID, i clarament han vist que la inversió al camí, ha estat de cost zero.

Concretament, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al 2011, va realitzar un càlcul dels diners que es destinaven en manteniment d’un camí de terra  i la inversió feta a l’estabilitzar-lo: el resultat és que al cap de 3 anys, el paviment SAULO SOLID ja estava amortitzat, i a l’abril del 2018, seguia en perfectes condicions.

Per visitar aquest lloc web ha d'acceptar l'us de cookies. més informació

Aquesta pàgina web recopila cookies de forma anònima y automàtica. Les cookies son per què els usuaris puguin rebre una millor experiència en buscadors i per què el navegador recordi les configuracions ja seleccionades. Si vol continuar visitant aquest lloc web te d'acceptar el botó a continuació, confirmant que dona el seu consentiment. Per més informació consulti la política de privacitat de dades i de cookies de la web.

Cerrar