Detalls tècnics terra estabilitzada SAULO SOLID

Per un millor assessorament del seu projecte els recomanem que es posin en contacte.
Li podem enviar per correu en format PDF el catàleg i la descripció de les partides de SAULO SOLID.
Seguidament els presentem un resum d’alguns detalls tècnics de la pavimentació amb SAULO SOLID:

Detall jornades tècniques SAULO SOLID, concertades prèviament, realitzem visites d’obra per veure l’execució i evolució de una obra amb el sistema certificat SAULO SOLID de terra estabilitzada.

GRUIX DEL PAVIMENT:
El tipus de gruix necessària varia en funció del ús que tingui el paviment.

Els gruix estàndart del SAULO SOLID és:
a) 10 cm per ús totalment exclusiu per vianants i bicicletes.
b) 15 cm per ús esporàdic de turismes, o vehicles de manteniment.

Detall paviment amb gruix de 15 cm

BASE DEL PAVIMENT:

Com en totes les pavimentacions, és indispensable que la base del paviment sigui ferma, per tant compactada al 95%, per garantir l’estabilitat geotectònica del subsòl i evitar esquerdes i enfonsaments.

El paviment SAULO SOLID és pot posar sobre:
* El terreny natural, si permet una compactació òptima.
* Sobre una base o subbase d’aportació, necessària per millorar el terreny natural no apte. (0/12-0/20mm, natural o preferiblement reciclat.)
* Sobre altres paviments: formigó, asfalt, panots antics.. etc.

Detall execució del paviment SAULO SOLID sobre base terreny natural compactat.
Detall execució del paviment SAULO SOLID sobre base paviment vell existent d’aglomerat asfàltic.

EXECUCIÓ MECÀNICA O MANUAL:

El sistema certificat d’execució SAULO SOLID s’aplica (es col·loca) de dues formes:

* Mecanitzada amb mitjançant maquines, estenedora de paviments, corrons de compactació, i varis equips de petita maquinària.
L’execució mecànica és per a tots els usos i diferents gruix i amplades del paviment.
* Manual amb estesa manual i compactació amb equips lleugers; permetent executar obres de difícil accés i racons.

L’execució manual només és per actuacions sense ús de trànsit rodat. Amb l’estesa manual permet l’execució d’obres de difícil accés i racons, o singulars.

SAULO SOLID detall execució MANUAL: estesa amb nivells i reglejat.
SAULO SOLID detall execució mecànica: estenedora mini per espais i amplades reduïdes, alimentació des de excavadora giratòria o dumpers.
SAULO SOLID detall execució mecànica: estenedora mitjana, amb alimentació directe de camió.

LATERALS, ENCITANT I ENTREGUES:

L’execució del paviment SAULO SOLID no necessita de vorades o encintat, pel que poden no posar-se essent un estalvi econòmic i un menor impacte al paisatge.

Sense vorades es pot resoldre de varies formes: retallant el paviment un cop fet i deixant-lo a 90º, fent un lateral de 45º vist o amagat amb terres vegetals… etc.
Tant mateix, es poden posar vorades de formigó, travesses de fusta, llambordes i rigoles, cunetes, contra terra vegetada, contra mur de pedra, contra formigó o asfalt.

Detall laterals a cota/rasant 0 sense vorades, màxim integració a la natura del SAULO SOLID.
Detall lateral amb vorada de fusta i entrega en mur de pedra com encintat del SAULO SOLID.
Detall lateral 45º amb terres vegetals pendents de revegetació.
Detall vorada i encintat amb korten del paviment de terra SAULO SOLID.

PENDENTS, RAMPES I CUNETES:

La pendent màxima recomanada és del 14%, sense problemes d’erosió. A nivell d’execució es poden fer pendents de fins el 25-30%.
En cas de pluges torrencials, quan cau molta aigua en molt poc temps, l’aigua anirà en superfície, essent necessari preveure pendents i en alguns casos reforçar o implementar alguna xarxa de plujanes o SUDS.
En camins rurals hi ha la possibilitat d’integrar la cuneta amb el mateix paviment de terra SAULO SOLID.

Sense problemes d’erosió en rampes i pendents, terra estabilitzada SAULO SOLID.
Rampa SAULO SOLID camí de ronda Cabrera de Mar
Detall paviment i cuneta integrada amb terra estabilitzada SAULO SOLID.
Detall paviment i cuneta integrada amb terra estabilitzada SAULO SOLID.

MOBILIARI, TAPES REGISTRES SERVEIS I SENYALITZACIÓ:

El paviment de terra SAULO SOLID permet la instal·lació de mobiliari urbà com bancs, paperers, pilones, reductors de velocitat, escocells, fonts, faroles, jardineres.. etc.
Les tapes de fundició dels registres de serveis com de llum i aigua es poden integrar al paviment SAULO SOLID i a la cota necessària.
Es pot posar tot tipus de senyalització vertical com senyals de trànsit i cartells d’informació. Com a senyalització horitzontal es recomana posar separadors o topalls de materials prefabricats, preferiblement que pintar.

Detall de bancs, faroles, escocells i font amb el paviment SAULO SOLID.
Detall separadors i topalls de fusta per aparcaments amb terra SAULO SOLID.
Detall pilones de fusta incrustades al SAULO SOLID amb perforadora de corona.
Detall reductor velocitat en tram via verda compartir amb trànsit rodat amb paviment SAULO SOLID.
Detall paviment i de mur amb el SAULO SOLID i formació de banc de fusta.

És important entendre que SAULO SOLID és un sistema d’aplicació certificat, no és un additiu ni un lligam en concret, per tant poden utilitzar-se qualsevol dels que hi ha al mercat.

Els resultats obtinguts amb l’estabilització mitjançant el sistema SAULO SOLID, tractament uniforme de tot el gruix del paviment; no es poden comparar amb actuacions de tractaments superficials on no es garanteix cap uniformitat ni homogeneïtat en el producte final.

El sistema SAULO SOLID garateix la correcta aplicació de l’additiu i lligam escollit per la direcció d’obra, tals com polímers, ciment calç, sals minerals, enzims, fibres de vidre..

El control i seguiment de la producció de l’àrid, la seva corba granulomètrica, el control de la humitat, el calibratge homogeni de la mescla, assaigs periòdics de resultats.. son alguns dels aspectes que garanteixen la qualitat del paviment de terra estabilitzada amb el sistema SAULO SOLID.

Quins additius i dosificacions son els recomanables?

Per cada tipus d’àrid es dona una combinació més favorable, per tant es bàsic identificar l’àrid que es preveu utilitzar. Seguidament s’ha de preveure quin serà l’ús i de quina intensitat sobre aquest paviment. Estudiar les necessitats a cobrir i objectius a assolir del paviment. Definir la durabilitat desitjada de l’actuació i estudiar la viabilitat econòmica de les diverses propostes que es poden plantejar com a possibles solucions.

Com definir el tipus d’actuació a realitzar?

Al mercat hi ha infinitat de productes que serveixen per millorar les prestacions dels paviments de terra. Una manera de classificar-los és en funció de la durada de les seves virtuts o segons la intensitat d’ús que permeten.

Des d’aquest punt de vista tenim un conjunt d’additus que ens serveixen per actuacions de curta durada i amb una previsió d’ús de baixa intensitat, i d’altres ofereixen solucions a llarg termini i amb una intensitat d’ús més elevada.

<Pàgina en construcció. Disculpin les molèsties.>

Per visitar aquest lloc web ha d'acceptar l'us de cookies. més informació

Esta pàgina web recopila cookies de forma anònima y automàtica para que los usuarios puedan recibir una mejor experiencia en buscadores. Si continua visitando este sitio web o acepta con el botón de a continuación estará dando su consentimiento. Para más información consulte la política de privacidad y cookies de la web.

Cerrar