Resultats mínims garantits – assaigs de laboratori

El sistema certificat d’estabilització SAULO SOLID realitza assaigs de forma periòdica, o si els sol·licita la direcció de l’obra,  com a control de la qualitat del paviment estabilitzat.

 

A continuació els adjuntem una taula amb l’informació dels assaigs resumida:

Assaig Norma Nota Resultats assolits Resultats garantits Especificació PG3 o equivalent
CBR UNE 103 502/1995 592 Kg 450 Kg Sòl E3 CBR>30
Trencament compressió  NLT-305/90 NLT-310/90

7 dies

tensió

5.70 Mpa 4.40 Mpa

Sòl ciment> 2.50 Mpa

Grava ciment> 4.50 Mpa

Trencament compressió NLT-305/90 NLT-310/90

7 dies

càrrega

10.30 Tn 8.50 Tn
Càrrega vertical del sòl amb placa dinàmica UNE 103807-2 1178.10 Mpa 500 Mpa Tot-u artificial per trànsit T00 E2>180 Mpa
Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, Annex G 21.50 mm 25 mm Resultat panot 20*20
Coeficinet de permeabilitat EPT-PE Q14010-267 Realitzat al 95% p.m. 4.34*10-7 4.34*10-7

 

Els resultats que s’obtenen amb el sistema SAULO SOLID demostren la qualitat del paviment, l’increment respecte un paviment sense estabilitzar és considerable i els resultats obtinguts són més elevats comparativament a productes similars que hi ha al mercat.

Com a garantia de la qualitat del procediment SAULO SOLID ens comprometem en assolir uns resultats mínims en totes les obres, (veure documents apartat links); que si les condicions per la pavimentació són les més favorables  sobrepassem en escreix.