6 Beneficis mediambientals d’aplicar el paviment    en camins de terra. 

El paviment SAULÓ SÒLID és la solució ideal per mantenir els camins de terra.

SAULÓ SÒLID és un sistema certificat de terra estabilitzada de molt alta resistència a la erosió.

Els beneficis d’aplicar un paviment SAULÓ SÒLID son múltiples, tant a nivell econòmic, com ambiental i paisatgístic. 

A continuació els exposem els 6 principals beneficis mediambientals:

1- Reducció de fins el 95% de la pols generada en els camins de terra. 

La pols és un nom genèric per a les partícules fines sòlides, formades entre d’altres per òxid de silici (cancerigen).

La pols és considerada un aerosol i per tant te un efecte negatiu important per l’atmosfera; te un comportament similar als gasos d’efecte hivernacle i és factor del fenomen d’enfosquiment global. 

La pols en suspensió a l’aire és un greu problema climàtic, afecta molt negativament a entorns naturals i a la vegetació; doncs provoca una disminució de la humitat ambient.

Tant mateix,  la pols és molt perjudicial pels humans, provocant problemes respiratoris i altres malalties. 

El paviment SAULÓ SÒLID aconsegueix reduir fins a un 95% la pols que generen els camins de terra simplement compactada, aconseguint reduir l’impacte dels camins de terra en el medi ambient; de manera formidable. 

 

2- No absorbeix ni reflecteix la radiació tèrmica del sol.  

La majoria de paviments com el formigó, l’asfalt, panots i llambordes… són absorbents i reflectants de la radiació del sol, provocant l’efecte illa de la calor. 

Aquesta problemàtica comporta un augment de la temperatura i una disminució de d’humitat ambient de l’entorn pavimentat. 

El paviment de terra SAULÓ SÒLID no pateix d’aquest problema, comportant-se com terra i essent una gran avantatge pel medi ambient, en comparació amb els paviments tradicionals.  

 

3- Eliminació dels problemes d’escorrenties, excés de fins i fangs. 

Els camins i senders de terra son greument afectats per fenòmens meteorològics com la pluja. L’aigua de les pluges és el principal factor d’erosió del medi natural que no està cobert per vegetació.  

Els camins que familiarment en diem “naturals de terra” solen ser fruit del pas repetit de persones o vehicles per un mateix punt provocant la degradació del sol i deixant-lo desprotegit de flora; això debilita el sòl i amb el pas del temps l’erosió avança exponencialment. 

Aquest sòl sense vegetació i compactat, no te capacitat drenant ni resistència a l’abrasió, i durant episodis de pluges es provoquen regueres i esvorancs que dificulten greument el seu ùs i provocant importants despeses de manteniment.

Aquestes escorrenties fan que el material dels camins es dispersi per altres zones afectant-les negativament al mediambient, a boscos, rieres i rius amb excés de fins. 

La pavimentació dels camins amb la terra estabilitzada SAULO SOLID soluciona els problemes d’erosió de les pluges i evita escorrenties durant molts anys; essent un gran benefici pel medi ambient, econòmic i de mobilitat vers els camins de terra simplement compactada.   

4- Ús més eficient i sostenible dels recursos naturals, actor de l’economia circular.

Per a calcular l’impacte medi ambiental de un producte una de les variables més importants és la durada o vida útil; en la que repercutir el seu impacte econòmic i medi ambiental.

SAULÓ SÒLID soluciona els problemes de l’erosió sense necessitat de manteniment durant molts anys.

Tenim obres en perfecte estat amb més de 10 anys d’envelliment.

El paviment SAULÓ SÒLID ha solucionant satisfactòriament els anteriors problemes d’erosió, i ha estalviat el manteniment i aportació de nou àrid que s’hi hauria d’haver fet amb una periodicitat anual.

La mescla d’àrids del paviment SAULO SOLID pot contenir entre un 5 i 100% d’àrids reciclats, segons la formula escollida per la direcció d’obra. Garantint l’economia circular. 

Tant mateix, SAULO SOLID pot executar-se aprofitant les terres existents, previ a un estudi granulomètric i mineral per definir si és apte o cal millorar-lo per aconseguir la seva cohesió i homogeneïtat. 

5- Reducció del 100% de la generació de residus al final de la seva vida útil. 

El paviment SAULÓ SÒLID és una paviment ecosostenible format en aproximadament un 97% per terres i minerals naturals, essent la resta altres productes processats no contaminants. 

La seva gestió al final de la seva vida és la de valorització com a terra o àrid per a noves obres, totalment òptim per reutilitzar al 100% com a terraplè, subbase o altres usos en la construcció.  

6- Mínim impacte al paisatge i a l’entorn natural, digne envelliment. 

La utilització de terra SAULO SOLID aconsegueix el mínim impacte paisatgístic i una total integració a l’entorn natural. 

La seva percepció és de terra, i amb pas del temps el seu aspecte passa totalment desapercebut, generant unes sensacions de paviment natural, tot solucionant els problemes de erosió, fang, excés de pols i garantint una correcte mobilitat sense manteniment.  

 

 

Per visitar aquest lloc web ha d'acceptar l'us de cookies. més informació

Aquesta pàgina web recopila cookies de forma anònima y automàtica. Les cookies son per què els usuaris puguin rebre una millor experiència en buscadors i per què el navegador recordi les configuracions ja seleccionades. Si vol continuar visitant aquest lloc web te d'acceptar el botó a continuació, confirmant que dona el seu consentiment. Per més informació consulti la política de privacitat de dades i de cookies de la web.

Cerrar